Projekty

Projekty

Informácia o realizácii projektu – Technické vybavenie na opracovanie kameňa

 

Kamenárstvo Maniš, s.r.o. má schválený projekt s názvom „Technické vybavenie na opracovanie kameňa“, na ktorý získal podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 12.02.2020 a schválená výška príspevku je 193 800,00 EUR.

Začatie realizácie projektu: 9.2020 - ukončenie realizácie projektu: 12.2020

Hlavným cieľom projektu je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v sektore kultúrneho priemyslu prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia realizáciou hlavných aktivít, pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom obstarania technického vybavenia a marketingových aktivít.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

- Aktivita 1: Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie